ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดสตรีระนอง ชั้น ม.2 เข้าค่ายพักแรม