โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ศึกษาดูงานสภานักเรียนต้นแบบโรงเรียนสตรีระนอง