สตรีระนองคว้า 1 ทองแดง 1 ชมเชย ระดับประเทศ โครงการสอบประเมิน TEDET ประจำปีการศึกษา 2561