ผู้อำนวยการโรงเรียนรับโล่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียนติในฐานะผู้ที่มีความเสียสละ เพื่อการมัธยมศึกษาไทย ประจำปี 2561