บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

         
    นางพรพิมล คำนวณศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
         
     นางมนรัตน์ อัมมรดารา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
   
         
นางประทีป ชูแก้ว    นางจิระพร อินทนาศักดิ์   นายนัฐดนัย อาดำ
         
 นางสาวกษมาวดี อัคระเสนีย์วกุล    นางสาวอาภาภรณ์ มากหนู    นายสิทธิพร จิตต์สุวรรณ์
         
 นางสาวจุติภรณ์ แซ่หงอ    นางสาวณิชกุล ไทยรัฐ    นางสาวสุดคนึง หมานมา