บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

       
   

นายไมตรี ศรีแผ้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระ

   
         
    นางสาวณัฐชยา คิดสำราญ
รองหัวกน้ากลุ่มสาระ
   
     
 นางอุษา กาญจนาราษฎร์   นายธฤติ พิจยานนท์     นางสาวอภิรมย์ สมบูรณ์
     
 นางสาวสุพรรณสา ยวงเดชกล้า    นางสาวสาลินี แปะเที่ยว    นางสาววรกานต์ นิลยกานนท์
      
 นางสาวยุวดี สีมุขดา    ว่าที่ร้อยตรีบุญญบุตร ฐาปะนา    นางสาวเสาวนีย์ อยู่แคล้ว
     
 นางสาวประภัสสร ชูแก้ว    นายอดิรักษ์ สุขวิวัฒน์