บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

       
    นางวราภรณ์ ภู่ทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
         
     นางสวนีย์ ผิวนวล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
   
     
 นายรนนท์ นุ่นสิงห์   นางสาวปาจรีย์ สุวัติถิกุล     นางสาววิภา อรุณวรรณ
     
 นายวีรวัฒน์ อุ้งเภา    นางวิจิตรา รัตนเทพี   นายสิทธิชน พิมลศรี 
     
 นางสาวนงลักษณ์  สวัสดีรักษา    นางสาวทัศนีย์ ไทยเจริญ   นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์
     
 นางนาถฤดี แซ่ตัน    นางเกศรินทร์ สุดศรี   นายพุฒิคุณ ทองคำ 
     
 นางสาวอุษาวฎี จิตราวุธ    นางสาวชนาภรณ์ ทรัพย์จุล    นางสาวนิสรีน ดูล๊ะ
       
 นางสาวนวหทัย หิรัญ    นางสาวศิริพร ล่องแดง
เจ้าหน้าที่ห้อง Lab วิทยาศาสตร์