บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

       
     นายอัศนัย มาเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
         
     นางสาวขนิษฐา พึ่งไทย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
   
     
 นายอดุลย์ อับดลเลาะอาหลี    นางสาวจุฑารัตน์ อ้นทอง    นายอริยะ ครุฑทอง
     
 นางสาวเฉลิมขวัญ ตันสกุล    นายวรวิทย์ จันทร์ฝาก    นางสาวรุ่งทิวา อ่อนประสงค์
     
 นางสาวปรัชญานันท์ แสงแก้ว    นางสาวสุจิตรา ชุมพล   นางสาวจันทิมา ทองนาค