บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

       
     นางสาวภุมรินทร์ บุญพา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
         
     นายสมชาย สุทธจิตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
   
     
นายประสิทธิ์ สะไน       นางสาวจุฑารัตน์ โมทอง