บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

       
     นายณัฐตนัย ผกากรอง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
         
     นางฆนรส นิลเพชร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
   
     
นายกิตติพงศ์ พันธ์เมือง        นายพิตรพิบูล รัตนพฤกษ์