บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

       
     นายธนายุส พิจยานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
         
     นายธีระชัย จุฑาเทพ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
   
     
นายทวีเกียรติ ดำเหลื่อม   นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศ   นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์
     
 นางศรีรัตน์ สุขสวัสดิ์   นางศิริมา ดำสุข    นางสาวสุวิตตา ศรีเกตุ
     
นางสาววรรณี วิเศษ       นายเอกพจน์ สาทิพย์จันทร์