บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

       
     นายนภวิชญ์ ขำเกลี้ยง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
         
     นายอาห์หมัด สาดีน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
   
     
นางชลดา เพ็ชรพรหมศร   นายพงศธร คณีกุล   นางถนอมรัตน์ พ่อนุ้ย
     
นางนภัสกร สังข์สี   นายเกรียงไกร กองสิทธุ์   นายเอกชัย ภูผา
     
 นางสาวนิธีกาญจน์ คงหาญ   นางสาวอัสณีย์ องศารา   นางอุบลรัตน์ จันทร์แก้ว
   
นางสาวกนกกร วังขุนพรหม    นางสาวทวีพร จินตนพันธ์   นางบุหลัน พุฒพิทักษ์
   
 นางสาววิสุนี คงชุม    นางสาวอุไรรัตน์ โคตรประทุม    นางสาวธนวรรณ พรพงษ์
     
 นางสาวปฐมาวดี  แจ่มใส    Ms.Emmalyn Guerrero   นางสาวอลิษา สันสถิตย์ 
     
Ms.Wang Yao       Ms.Shaira Lopez