ทำเนียบผู้บริหาร

 

นางสาวอุบล  สุรทิณฑ์
2496-2499
นางจิรวัสส์  นาคเสวต
2499-2502
นางสาวสุดารัตน์  จันทร์รัตน์
2502-2503
นางสาโรจน์  จิตรื่น
2503-2512
นางสำรวล  อ่ำพันธุ์
2512-2518
นางสาวเอกจิตรา  ชูสกุลชาติ
2519-2523
นางสาววิมล  สุวรรณเวลา
2523-2526
นางสมจิตร  ธรรมชีวัน
2526-2528
นางศรีรัตน์ ณ หนองคาย
2528-2529
นางสาวสมจิตร  ทรัพย์สมบูรณ์
2529-2531
นางนันทนา  ลาวเพชร
2531-2533
นางสาวสุดี  ปุญญะ
2533-2535
นางสาวสุจิตรา  ยั่วยล
2535-2543
นางประภาศรี  อุยยามฐิติ
2543-2543
นายปรีชา  หนูน้อย
2543-2547
นายบรรยงค์  ตันติธรรมานันท์
2547-2551
นายณฐยศ  ส่องศรี
2551-2553
นายบุญเกื้อ หลิมสกุล
2553-2555
นายพรเทพ  แป้นเพชร
2555-2557
นายชวนะ คำกล้า
2557-2561
นายณัฏฐวัฒน์  คลายทุกข์
2561 - ปัจจุบัน