เครื่องหมายของโรงเรียน


อักษรย่อ : ส.ร.


สีธงประจำโรงเรียน
ฟ้า - ขาว


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1085460094
รหัส Smis 8 หลัก :
  85012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  460094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สตรีระนอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  STREERANONG

  

ปรัชญาของโรงเรียน
"ปญญา นรานํ รตนํ"
ปัญญาเป็นแก้วของนรชน


 

พุทธภาษิตประจำโรงเรียนบทนี้ หมายความว่า
"ไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐสำหรับมนุษย์ เสมอเหมือนปัญญา"