โรงเรียนสตรีระนอง รับสมัครนักเรียน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึง 12 พฤษภาคม 2563

โดย สามารถสมัครได้ 2 ช่องทางคือ
 1. สมัคร Online (ช่องทางหลัก) หมดเขตรับสมัคร
 2. Download ใบสมัคร และเขียนใบสมัคร หมดเขตรับสมัคร

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์)
 1. รายชื่อนักเรียนสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 2. รายชื่อนักเรียนสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


พร้อมแนบหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้

หลักฐานการสมัคร
 1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
     (ทั้งทาง online และ Download ไปกรอกด้วยตนเอง)
 2. หลักฐานการศึกษา (สำเนาใบ ปพ. 1)
*** สำหรับนักเรียนที่สมัคร ระดับชั้น ม.4 และเป็นนักเรียน โรงเรียนสตรีระนองเดิม
       ยังไม่ได้ติดต่อขอรับใบ ปพ.1 ให้มารับ ใบ ปพ.1 ได้ที่ห้องทะเบียนในวันยื่นหลักฐานการสมัคร
 3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
 4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
 5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
 6. ผลสอบ O-net
*** - ถ้าไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน
       - สำเนาทุกฉบับ รับรองสำเนาให้เรียบร้อย 


การส่งหลักฐานการสมัคร (ไม่ดำเนินการตามขั้นตอน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์)

สามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ 2 ช่องทางคือ
 1. ทางไปรษณีย์ (โดยจะดูวันประทับตราเป็นหลัก)
 จัดส่งที่
     โรงเรียนสตรีระนอง
     เลขที่ 9 ถ.ดับคดี ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

*** - โดยวงเล็บมุมซองว่า "ส่งหลักฐานการสมัครเรียน"
      - ระบุเบอร์โทรติดต่อของผู้ปกครอง หลังชื่อผู้ส่ง

 2. จัดส่งด้วยตนเอง
     ใส่กล่องรับหลักฐานการสมัคร บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีระนอง
*** หลักฐานทั้งหมด จัดใส่ซองเอกสารหรือ มีใบปะหน้าเอกสาร
      ระบุ ชื่อผู้มัคร ระดับชั้นที่สมัคร และเบอร์โทรติดต่อผู้ปกครอง
      เช่น
      เด็กชาย คนดี รักเรียน สมัครชั้น ม.1 
      เบอร์โทรติดต่อผู้ปกครอง 0987654321