สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

ต้องการสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

ขอให้ผู้ปกครอง ที่มีความต้องการ "กล่องทีวีดิจิตอลและ/หรือโทรทัศน์" เข้าไปกรอกข้อมูลตาม link ต่อไปนี้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. 

link: แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

หรือ scan QR CODE

และกรอก ข้อมูล หน้าแรก ดังรูปภาพ