ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 

กำหนดการมอบตัว

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

ม. 1/2 เวลา 8.30-9.30 น.

ม.1/3 เวลา 10.00-11.00 น.

ม.1/4 เวลา 113.0-12.30 น.

ม.1/5 เวลา 13.00 - 14.00 น.

ม.1/6 เวลา 14.30-15.30 น.

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563

ม. 1/7 เวลา 8.30-9.30 น.

ม.1/8 เวลา 10.00-11.00 น.

ม.1/9 เวลา 13.00 - 14.00 น.

 

ม.1/10 เวลา 14.30-15.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563

ม. 4/2 เวลา 9.00-10.00 น.

ม.4/3 เวลา 10.30-11.30 น.

ม.4/4 เวลา 13.00 - 14.00 น.

 

 

ม.4/5 เวลา 14.30-15.30 น.

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

ม. 4/6 เวลา 9.00-10.00 น.

ม.4/7 เวลา 10.30-11.30 น.

ม.4/8 เวลา 13.00 - 14.00 น.

ในกรณีที่นักเรียน และผู้ปกครองไม่มารายงานตัว และมอบตัวในวันเวลาที่กำหนด โรงเรียนถือว่าผู้ปกครองยินยอมให้นักเรียนสละสิทธิ์ในการเรียน

การแต่งกาย นักเรียนที่มีความพร้อมให้ ใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมสามารถใส่ชุดนักเรียนเดิมมาได้