เครื่องหมาย อักษรย่อ พุทธภาษิต และปรัชญาของโรงเรียน
 • 21 November 2018 16:45
 • 1866
 • 0
เครื่องหมายของโรงเรียน อักษรย่อ : ส.ร. สีธงประจำโรงเรียน ฟ้า - ขาว รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   1085460094 รหัส Smis 8 หลัก :   85012002 รหัส Obec 6 หลัก :   460094 ชื่อส
อ่านต่อ
ทำเนียบผู้บริหาร
 • 21 November 2018 13:43
 • 1771
 • 0
ทำเนียบผู้บริหาร   นางสาวอุบล  สุรทิณฑ์2496-2499 นางจิรวัสส์  นาคเสวต2499-2502 นางสาวสุดารัตน์  จันทร์รัตน์2502-2503 นางสาโรจน์  จิตรื่น2503-2512 นางสำรวล  อ่ำพันธุ์2512-2518 นางสาวเอกจิต
อ่านต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียนสตรีระนอง
 • 21 November 2018 11:02
 • 810
 • 0
เพลงมาร์ชโรงเรียนสตรีระนอง ทำนอง/เนื้อร้อง :  อร่าม ขาวสะอาด   พวกเราเหล่าโรงเรียนสตรีจังหวัดระนอง หมายใจปองผูกพันรักสามัคคีสัมพันธ์ ดุจดังสายโลหิตสายเดียวกัน สมานฉันท์ผูกพันด้วยกันทุกคน   สิ่งใดให้ความดีสตรีจังหวัดระนอง ทุกคน
อ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • 12 November 2018 23:21
 • 2018
 • 0
บุคลากร กลุ่มพัฒนาผู้เรียน              นางเนตรนภิส ตันกุลหัวหน้ากิจกรรมแนะแนว           นางสาวนุชรี หัสนี       นางสาวกชพรรณ ทองเจริญ
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • 8 November 2018 22:41
 • 1839
 • 0
บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              นายนภวิชญ์ ขำเกลี้ยงหัวหน้ากลุ่มสาระ                    นายอาห์หมัด สาดี
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • 8 November 2018 22:35
 • 1571
 • 0
บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี              นายธนายุส พิจยานนท์หัวหน้ากลุ่มสาระ                    นายธีระช
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระศิลปะ
 • 8 November 2018 22:31
 • 2108
 • 0
บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              นายณัฐตนัย ผกากรองหัวหน้ากลุ่มสาระ                    นางฆนรส นิลเพชรรองหัวหน้ากล
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
 • 8 November 2018 22:27
 • 1364
 • 0
บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา              นางสาวภุมรินทร์ บุญพาหัวหน้ากลุ่มสาระ                    นายสมชาย ส
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
 • 8 November 2018 22:24
 • 1621
 • 0
บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              นายอัศนัย มาเกตุหัวหน้ากลุ่มสาระ                    นางสาวข
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • 8 November 2018 22:19
 • 2346
 • 0
บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             นางวราภรณ์ ภู่ทองหัวหน้ากลุ่มสาระ                    นางสวนีย์ ผิวนวลรองหัวหน้ากล
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • 8 November 2018 21:50
 • 1719
 • 0
บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             นายไมตรี ศรีแผ้วหัวหน้ากลุ่มสาระ                   นางสาวณัฐชยา คิดสำราญรองหัวกน้าก
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระภาษาไทย
 • 6 November 2018 14:17
 • 2644
 • 0
บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               นางพรพิมล คำนวณศิลป์หัวหน้ากลุ่มสาระ                    นางมนรัตน์ อัมมรดารารอง
อ่านต่อ
ผู้บริหารโรงเรียน
 • 6 November 2018 14:01
 • 3630
 • 0
ผู้บริหารโรงเรียน         -ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง         นางจุลนิษฐ์ ซังธาดารองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง   นางศวิตา แสงเพชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง &nb
อ่านต่อ
แผนที่โรงเรียน
 • 6 November 2018 09:41
 • 1426
 • 0
โรงเรียนสตรีระนอง ตั้งอยู่ที่ 9 ถนน ดับคดี ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000  
อ่านต่อ
ข้อมูลทั่วไป
 • 6 November 2018 01:49
 • 3607
 • 0
โรงเรียนสตรีระนอง ที่ตั้ง เลขที่ ๙  ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔ โทรศัพท์ ๐๗๗-๘๑๑๔๘๔ โทรสาร ๐๗๗-๘๒๑๔๙๘ e-mail : streeranong2010@gmail.com  website http://www.strn.ac
อ่านต่อ